Vyrovnávanie hlinikových a plechových diskov do 24 hodín !

Cenník

 

Nastavenie svetiel s laserovým zameraním

Cenník

# Platnosť všeobecných obchodných podmienok
 

# Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Imrich Jóni - Auto Pneuservis MKT, Na sihoti 25,  Košice, 040 13, IČO: 35 232 331, DIČ: 1030848280, IČ DPH: SK 103084280 ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľmi ako kupujúcimi (ďalej len „kupujúci“) založený Kúpnou zmluvou (bod 1.2.) ako aj vzťah vznikajúci medzi predávajúcim a tretími osobami (spotrebiteľmi) ako potenciálnymi kupujúcimi v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzavretie Kúpnej zmluvy.
# Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ale ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva, ktorá sa spravuje Občianskym zákonníkom a na zá­klade ktorej sa predávajúci zaviaže dodať kupujúce­mu náhradné diely na motorové vozidlá zo sortimentu uvedeného v aktuálnej ponuke predávajúceho (ďalej len „tovar“), pre­viesť na neho vlastnícke právo k tova­ru a kupu­júci sa zaviaže predávajúcemu zaplatiť za dohodnutý tovar dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“).
# Pokiaľ jednotlivá kúpna zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami neurčuje inak, má sa za to, že tieto VOP sú jej neod­deliteľnou súčas­ťou. Odchylné dojedna­nia zmluvných strán v jednotlivej kúpnej zmluve však majú pred­nosť pred zne­ním týchto VOP.
# Akákoľvek zmena alebo doplnenie kúpnej zmluvy je možná len na základe dohody zmluvných strán.


# Uzavretie Kúpnej zmluvy
 

# Návrh na uzavretie jednotlivej kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) kupujúci podáva vo forme elektronickej objednávky v elektronickom obchode realizovanom prostredníctvom maloobchodného portálu predávajúceho http://www.pneuservismkt.sk (ďalej len „webová stránka“)

 # Kupujúci si môže objednať tovar,pri ktorom je na webovej stránke umiestnený symbol nákupného košíka a je dostupné požadované množstvo tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu kupujúci zároveň vyjadruje bez výhradný súhlas so znením týchto VOP.
 # Pri elektronickej objednávke sa po stlačení tlačidla Košík pri konkrétnom tovare a zadaní počtu kusov tohto tovaru, objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v elektronickom systéme predávajúceho. Pri registrácii musí kupujúci vyplniť všetky tie identifikačné údaje, ktoré od neho systém predávajúceho vyžaduje.Pri registrácii môže každý kupujúci zadať prístupové meno a heslo, ktorým sa bude pri ďalších nákupoch hlásiť v systéme elektronického obchodu. Pri každom ďalšom nákupe stačí, ak kupujúci zadá iba svoje prístupové meno a heslo a nie je potrebné z nova vypĺňať identifikačné údaje.

 # Po stlačení tlačidla „Objednať“ v nákupnom košíku bude objednávka kupujúceho zaregistrovaná v elektronickom systéme predávajúceho. Zaregistrovanie objednávky kupujúceho systém predávajúceho potvrdí vo forme oznámenia o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia tohto oznámenia oprijatí objednávky sa objednávka kupujúceho považuje za prijatú (akceptovanú) predávajúcim a týmto okamihom vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim jednotlivá kúpna zmluva.
# Predávajúci je oprávnený nahrávať telefonické hovory s kupujúcimi, ktorých predmetom môžu byť záväzkové vzťahy z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a kupujúci súhlasí s tým, aby tieto záznamy boli v prípade potreby použité ako dôkaz.
 # Potvrdením objednávky kupujúceho vzniká záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, ktorého špecifikácia, vrátane jeho množstva je uvedená v potvrdenej objednávke a záväzok kupujúceho poskytovať predávajúcemu po­trebnú súčin­nosť a zaplatiť mu za tovar dohodnutú kúpnu cenu.


# Dodacie podmienky
 

# Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar:
 

# v množstve a sortimente podľa potvrdenej objednávky kupujúceho,
# v dohodnutom termíne dodávky a do dohodnutého miesta dodania,
 # v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem), inak v obvyklej akosti,
# s vyznačenými údajmi ustanovenými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
# v dohodnutom obale a pre prepravu riadne vybavený.


# Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že ku­pu­jú­cemu umo­žní s tovarom nakladať (t.j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania; dohodnutým miestom dodania sa rozumie akékoľvek mesto, obec, resp. dedina na území Slovenskej republiky.
# Dodacia lehota tovaru je 3 pracovné dni; dodacia lehota začína plynúť od toho pracovného dňa, ktorý najbližšie nasleduje po dni, v ktorom bola objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim.
# V prípade prekážok, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho povinností dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tova­ru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety kupujúcemu bez zbytočného odkladu oznámi.
# Tovar bude kupujúcemu dodaný do dohodnutého miesta dodania prostredníctvom zasielateľskej spoločnosti v pracovných dňoch v čase medzi 7:00 až 21:00.
# Poistenie tovaru počas prepravy predávajúci zabezpečí len, ak mu táto povinnosť vyplýva z uzavretej kúpnej zmluvy.
# Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné na to, aby mu predávajúci mohol dohodnutý tovar dodať.
# Kupujúci je povinný dodaný tovar prevziať, a to aj pred dobou dohodnu­tou na jeho dodanie. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj v čiastkových dodávkach.

# Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť.
# Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na doda­com liste. Jedna kópia dodacieho listu zostáva kupujúcemu.


# Kúpna cena
 

# Kúpna cena jednot­livých druhov tovaru sa stanovuje v súlade s aktuálnym cenníkom predáva­júceho, platným v čase uzavretia jednotlivej kúpnej zmluvy. Cenník predávajúceho je uverejnený na webovej stránke; v kúpnej cene je zahrnutá práv­nym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty. Predávajúci v potvrdení objednávky kupujúceho uvedie vždy aj výšku kúpnej ceny tovaru.
# Spôsob platby kúpnej ceny je dohodnutý na dobierku, t.j. kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru zasielateľskej spoločnosti; pokiaľ kupujúci kúpnu cenu za tovar nezaplatí, predávajúci nie je povinný mu tovar odovzdať. Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad o zaplatení kúpnej ceny, pripnutý k tovaru.


# Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo
 

# Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď tovar prevezme.
# Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úpným zaplatením tovaru predávajúcemu.


# Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
 

# Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. jazdené pneumatiky , disky hliníkové,plechové a iné rôzné náhradné diely )  je záručná doba stanovená na 3 mesiace.
# Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste.
# Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
# Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
# Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
# Predávajúci však nezodpovedá za vady tovaru spôsobené:
 

# nesprávnym skladovaním tovaru,
# použitím nesprávneho rozmeru alebo typu disku,
# použitím zdeformovaného, skorodovaného alebo znečisteného disku,
# použitím nevhodného rozmeru pneumatiky,
# použitím nevhodného dezénu alebo prevedenia pneumatiky,
# nesprávnou alebo neodbornou montážou,
# použitím pneumatiky pri nesprávnej geometrii vozidla alebo poškodením výrobku od chybnej časti vozidla,
# prehustením alebo podhustením pneumatiky,
# preťažovaním alebo dlhodobým nevyťažovaním vozidla,
# mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením,
# poškodením pneumatiky, nesprávnou medzerou pri dvojmontáži alebo cudzím predmetom medzi dvoma pneumatikami,
# jazdou na pneumatike bez vzduchu,
# dodatočnou úpravou povrchu pneumatiky narezaním alebo použitím pneumatiky pre športové účely (s výnimkou pneumatík určených na tento účel),
# poškodením alebo znehodnotením výrobkov iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin a pod.),
# použitím pneumatiky pod úroveň minimálnej bezpečnostnej hĺbky dezénu stanovenej zákonom,
# nesprávnym používaním snehových reťazí,
# použitím tovaru v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než pre ktoré bol tovar určený,
# za opravu tovaru, ktorá bola neodborne vykonaná a jej následkom došlo k poškodeniu tovaru.


# Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci ani nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.
# Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná; pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu náklady vzniknuté riešením neoprávnenej reklamácie.


# Reklamačný poriadok
 

# Predávajúci týmto reklamačným poriadkom kupujúceho riadne informuje o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Okrem toho, že tento reklamačný poriadok je uverejnený na webovej stránke, je umiestnený aj na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu v sídle predávajúceho na Na Sihoti 25 v Košiciach, 040 13.
# V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť predávajúcemu a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Zároveň musí byť za prítomnosti dopravcu telefonicky kontaktovaný zástupca predávajúceho.
# Kupujúci si uplatňuje právo na opravu na určenom mieste: Vodárenskej 14 - 16 v Košiciach, 040 01 a to prostredníctvom reklamačného formulára. Ak je v záručnom liste alebo inom doklade vydanom predávajúcim uvedený iný podnikateľ určený na opravu (ďalej len "záručný servis"), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, kupujúci si uplatní právo na opravu v tomto záručnom servise.
# Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje telefonicky na ktoromkoľvek telefónnom čísle uvedenom na webovej stránke.
# Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Túto povinnosť má aj záručný servis.
# Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
# Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, telefonát zákazníkovi alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o uskutočnení telefonátu, resp. o odoslaní sms.


# Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
 

# kupujúci je povinný vady špecifikovať (opísať, uviesť ako sa prejavujú),
# kupujúci musí predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho;
# je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, nepoškodený neodbornou manimuláciou, atď.);
# v prípade, že si kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál vyhlásenia alebo záručného listu, v ktorom bol rozsah takejto záruky stanovený.


# Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
# Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
# Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
# Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) ak
 

# ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
# ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách,
# ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní. Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
# Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
# Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
# Kupujúci nesmie ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu.
# Ostatné dojednania
 

# Kupujúci je zodpovedný za správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu za účelom jednoznačnej identifikácie kupujúceho pre účely kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci s cieľom naplnenia účelu kúpnej zmluvy spracovávaljeho osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu alebo ktoré predávajúci iným zákonným spôsobom získal. Klient zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci ním poskytnuté osobné údaje sprístupnil zasielateľskej spoločnosti, a to v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru kupujúcemu. Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím jeho osobných údajov aj na účely priameho marketingu, a to po dobu trvania kúpnej zmluvy a po dobu 5 rokov po vysporiadaní všetkých práva povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z jej porušenia;počas tejto doby je tento súhlas kupujúceho neodvolateľný. Kupujúci má však právo tento súhlas odvolať v prípade preukázania skutočnosti, že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s týmito VOP.
# Kupujúci je oprávnený poskytnúť do informačného systému predávajúceho osobné údaje tretej osoby iba v prípade, že má písomný neodvolateľný súhlas tejto tretej osoby na poskytovanie jej osobných údajov predávajúcemu. Ak kupujúci poskytne osobné údaje tretej osoby bez písomného súhlasu dotknutej tretej osoby je povinný predávajúcemu nahradiť prípadnú škodu, ktorá by tým vznikla.


# Doručovanie písomností
 

# Akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti s kúpnou zmluvou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane
 

# v prípade doručovania prostredníctvom faxu, okamihom vytlačenia potvrdenia o odoslaní faxovej správy z faxu použitého kupujúcim ako odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zasielanej písomnosti na číslo faxu predávajúceho ako príjemcu a z faxu použitého predávajúcim ako odosielateľom, ktoré potvrdí doručenie zaslanej výzvy na číslo faxu kupujúceho ako príjemcu; alebo
# elektronickej pošty (e-mail) dňom jej odoslania, ak sa nepreukáže opak; predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany s tým, že elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy (bod 9.3.), alebo
# v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobné doručovania, doručením písomnosti adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť písomnosť zaslaná doporučene na adresu určenú podľa bodu 9.2. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 9.2., ak sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo deň, v ktorý je na zá­sielke, doručovanej poštou, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde.


# Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uve­dené v kúpnej zmluve, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností je príslušná zmluvná strana povinná o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.
# Písomnosti týkajúce sa zániku kúpnej zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, osobne alebo kuriérom.


# Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 

# Odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné v prípadoch ustanovených zákonom ako aj v prípade ak niektorá zo zmluvných strán podstatne poruší svoje povin­nosti z kúpnej zmluvy. Zmluvná strana je oprávnená od kúpnej zmluvy odstúpiť aj z iných dôvodov, ak to vyplýva z kúpnej zmluvy alebo z týchto VOP.
# Podstatným porušením povinností sa rozumie porušenie povinnosti vyplývajúcej z kúpnej zmluvy alebo z týchto VOP, resp. zo súvisiacich platných právnych predpisov niektorou zo strán tak závažným spôsobom alebo opakovane menej závažným spôsobom, že od druhej strany nemožno spravodlivo požadovať, aby naďalej zotrvávala v zmluvnom vzťahu, alebo, že sa možno dôvodne domnievať, že keby druhá strana predpokladala takéto porušenie resp. opakované porušenie, nebola by s porušujúcou stranou kúpnu zmluvu uzavrela; opakovaným porušením povinností sa rozumie porušenie povinností najmenej trikrát v priebehu jedného kalendárneho mesiaca.
# Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
# Kupujúci môže v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení nekorších predpisov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy, je povinný zaslať predávajúcemu písomné prehlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy s uvedením identifikačných údajov o kupujúcom, o tovare, ďalej s uvedením čísla objednávky, dátumu dodania tovaru a bankového spojenia a čísla účtu alebo presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar je kupujúci povinný zaslať na vlastné náklady a nebezpečenstvo spolu s dodacím listom späť na adresu Vodárenskej 14 - 16 v Košiciach, 040 01. Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný zaslať tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri jeho prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar za predpokladu, že budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru predávajúcim.
# V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v o hodnotou opotrebenia tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu.


# Spoločné a záverečné ustanovenia
 

# Právny vzťah založený kúpnou zmluvou sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 # Ak niektoré us­tanovenia kúpnej zmluvy alebo týchto VOP nie sú celkom alebo s časti účinné alebo nes­kôr stratia účin­nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostat­ných usta­novení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vy­plnenie me­dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo naj­viac približuje zmy­s­lu a účelu kúpnej zmlu­vy, pokiaľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
# Tieto VOP sú účinné od 01.01.2011

 

Opravy bočných prierazov

od 17 €

.

 

V prípade, že dostanete defekt, alebo nemáte rezervu stači zavolať na 0908 564 898 !

 

.


Klimatizácia - plnenie, čistenie a servis

Cenník